Triển khai đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên hệ chính quy năm học 2023-2024

Ngày: 10/06/2024

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đánh giá kết quả  rèn luyện của người học đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ  Quyết định số 62 /QĐ–ĐHLTV  ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lương Thế Vinh về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học đào tạo trình độ đại học hệ chính quy;

Căn cứ Kế hoạch Công tác SV năm học 2023-2024,

Nhà trường thông báo tới các Cố vấn học tập, Giáo viên phụ trách các lớp sinh viên học hệ chính quy (Bao gồm hệ liên thông chính quy, chính quy đại trà) tiến hành tổ chức triển khai đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I và học kỳ II năm học 2023-2024 cho sinh viên. Hạn cuối cùng ngày 29/6/2024 gửi kết quả (bao gồm bản cứng và bản mềm) về Phòng Công tác sinh viên để tổng hợp trình Hội đồng xét rèn luyện cho sinh viên Nhà trường.

Chi tiết xin liên hệ ThS. Nguyễn Hùng Minh - Trưởng Phòng Công tác sinh viên, số điện thoại, Zalo: 0919651598./. 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên