Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính - Kế toán có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý về công tác tài chính, kế toán của Nhà trường

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên