Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh

Tham mưu cho Hiệu trưởng về xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng kiến thức các chuyên ngành Kinh doanh và quản lý; quản lý công tác chuyên môn và quản lý sinh viên thuộc trách nhiệm và thẩm quyền

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên