Ba công khai năm học 2019 - 2020

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Lương Thế Vinh thực hiện công khai các nội dung năm học 2019 - 2020 như sau:

Lưu ý: Các thông tin sẽ được Nhà trường cập nhật theo quy định.

Admin - 18/04/2019

Đăng ký xét tuyển Online
Lên trên