Kế hoạch triển khai tuần sinh hoạt công dân các khối lớp năm học 2023 - 2024

Ngày: 09/09/2023

Căn cứ Công văn số 4337 /BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15  tháng 8 năm 2023 của Bộ Giáo dục Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên” trong các cơ sở đào tạo năm học 2023 - 2024;

Căn cứ Kế hoạch giảng dạy, học tập năm học 2023 – 2024 của Nhà trường;

Nhà trường triển khai kế hoạch tuần sinh hoạt công dân các khối lớp năm học 2023- 2024: xin tải file về để xem chi tiết!  


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên