Thư ngỏ của Hiệu trưởng Đại học Lương Thế Vinh

     Trường Đại học Lương Thế Vinh được thành lập năm 2003 theo Quyết định số 259/2003/QĐ – TTG, ngày 05 tháng 12 năm 2003 cuả Thủ tướng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Đại học Lương Thế Vinh hoạt động theo mô hình của một trường Đại học Tư thục có cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

     Trường Đại học Lương Thế Vinh có sứ mệnh là cơ sở đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo hướng ứng dụng, đổi mới, sáng tạo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Trường là nơi thực hiện khát vọng thay đổi lối sống, cách suy nghĩ và làm việc của con người thông qua giáo dục, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

     Hội đồng trường đã xây dựng mục tiêu chiến lược phát triển của nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn 2050 là: Xây dựng Trường Đại học Lương Thế Vinh trở thành ĐẠI HỌC đa ngành, đa lĩnh vực, đa bậc học, chất lượng đào tạo đạt chuẩn Quốc gia; là địa chỉ tin cậy đối với người học, các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước về hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

     Đại học Lương Thế Vinh luôn coi chất lượng đào tạo toàn diện là điều kiện tồn tại và phát triển. Nhà trường là một môi trường tự do sáng tạo, luôn ủng hộ sự sáng tạo và coi đó là giá trị cốt lõi trong định hướng phát triển và tạo nên sự đột phá để trở thành một Trung tâm đào tạo cung ứng dịch vụ đào tạo chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quản lý, Khoa học Công nghệ và Ngôn ngữ... cho các Tỉnh khu vực Đồng bằng sông Hồng và trên toàn quốc.Với trách nhiệm cao trước xã hội, đặt nhu cầu xã hội ở một vị trí xứng đáng trong mục tiêu và hành động; là địa chỉ tin cậy của sinh viên, học viên và xã hội; cam kết chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động. Trách nhiệm xã hội thể hiện trong các chính sách, trong hoạt động của Đại học Lương Thế Vinh. Đó chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhà trường. Việc khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực và việc tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế luôn được coi trọng, đảm bảo sự phát huy tài năng của mỗi người và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nam định và của khu vực Đồng bằng sông Hồng. Đại học Lương Thế Vinh là ngôi nhà chung cho những ai muốn mang tâm huyết và tri thức cống hiến có sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng cho thế hệ trẻ.

     Với khẩu hiệu và sự quyết tâm lớn:Học để thay đổi’; Trường Đại học Lương Thế Vinh là “Nơi thực hiện khát vọng của bạn!”. Hội đồng trường, Ban Giám Hiệu cùng toàn thể đội ngũ giảng viên, cán bộ, sinh viên đang phấn đấu không ngừng vì một Đại học Lương Thế Vinh ngày càng lớn mạnh và phát triển.

Nam Định ngày 05 tháng 7 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG     

ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH   

HIỆU TRƯỞNG              

(đã ký)                       

PGS.TS Mai Quốc Chánh      

05/07/2021

Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên