Thành lập Khoa Xây dựng và Công nghệ Trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 12/04/2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

     Căn cứ Quyết định số: 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục;

     Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 29/03/2021 tại kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Khoa Xây dựng và Công nghệ Trường Đại học Lương Thế Vinh trên cơ sở Khoa Xây dựng và công nghệ trước đây(Có danh sách cán bộ kèm theo).

     Điều 2. Khoa hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao kể từ ngày 15/04/2021;

     Khoa Xây dựng và Công nghệ cũ có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, hồ sơ văn bản, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác bàn giao về đơn vị mới đảm bảo đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các văn bản, quyết định trước đây trái với quyết định này được bãi bỏ. Trưởng Khoa Xây dựng và Công nghệ; Trưởng các đơn vị liên quan và cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐT/ để báo cáo;

- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TN/phối hợp;

- Như điều 3/ để thực hiện;

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Mai Quốc Chánh

 

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

Khoa Xây dựng và Công nghệ

(Kèm theo Quyết định số 27/QĐ-ĐHLTV ngày 12/4/2021 của Hiệu trưởng)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Phạm Đức Cương

Trưởng khoa

Phụ trách

2

Hoàng Thị Vân Anh

Giảng viên

Điện

3

Phạm Thị Thanh Hoa

Giảng viên

Xây dựng

4

Ngô Bá Hạnh

Giảng viên

Xây dựng

5

Bùi Đình Trận

Giảng viên

Thú y

6

Nguyễn Thị Thuần

Giảng viên

Thú y

7

Lê Văn Biên

Giảng viên

Thú y


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên