Thành lập Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 17/05/2021

     Căn cứ Quyết định số: 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục;

     Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 29/03/2021 tại kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng NCKH - ĐBCL và HTQT,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Khoa ngoại ngữ Trường Đại học Lương Thế Vinh (có danh sách kèm theo)

     Điều 2. Khoa hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao trên cơ sở Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường và các quy định pháp luật hiện hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng Khoa Ngoại ngữ; Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐT/ để báo cáo;

- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TN/phối hợp;

- Như điều 3/ để thực hiện;

- Lưu: VT,

TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Đức Huy

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN

Khoa Ngoại ngữ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Trịnh Hữu Tuấn

Trưởng khoa

 

2

Nguyễn Hải Yến

Phó Trưởng khoa

Hành chính

3

Trần Lan Hương

Cán bộ

Giáo vụ khoa

4

Nguyễn Thị Nhung

Giảng viên

 

5

Phạm Thị Thanh Thanh

Giảng viên

Đang nghỉ ko lương

6

Nguyễn Mạnh Hùng

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên

 

8

Mai Thị Kim Hiên

Giảng viên

 

9

Nguyễn Thị Hoàng Anh

Giảng viên

 

10

Hà Minh Tuấn

Giảng viên

 

11

Chu Thị Thanh

Giảng viên

 

12

Nguyễn Thị Thùy Giang

Giảng viên

 

13

Nguyễn Thùy Dung

Giảng viên

 

14

Nguyễn Hữu Khánh

Giảng viên

 

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên