Thông báo về việc báo cáo kết quả công tác hàng tháng

Ngày: 29/08/2021

THÔNG BÁO

Báo cáo kết quả công tác hàng tháng

 

 
 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc trường.

 

          Căn cứ Nghị Quyết của Hội đồng Trường Trường Đại học Lương Thế Vinh về việc chi trả lương theo kết quả việc làm;

          Để có đủ cơ sở tính chi trả lương cho người lao động hàng tháng của năm công tác, kể từ tháng 8 năm 2021 trở đi, Nhà trường yêu cầu tất cả cán bộ, nhân viên trong các đơn vị thuộc Trường đang hưởng lương thường xuyên của Trường, báo cáo kết quả việc làm của cá nhân trong tháng như sau:

          1. Thời gian báo cáo kết quả: từ ngày 01đến hết ngày cuối cùng của tháng tính lương theo chế độ.

          2. Các cấp độ đánh giá:

          a) Cá nhân tự đánh giá;

          b) Lãnh đạo đơn vị đánh giá;

          c) Ban giám hiệu Nhà trường đánh giá.

          3. Thời điểm nộp báo cáo: tháng 2 nộp vào ngày 27; các tháng khác trong năm nộpvào ngày 28 hàng tháng.

          4 Địa điểm và hình thức nộp báo cáo: Báo cáo có thể nộp bằng bản cứng hoặc bản mềm cho Bộ phân Tổ chức Cán bộ. Nếu là bản mềm thực hiện gửi theo địa chỉ tranbinhthanh@ltvu.edu.vn

          5. Ngày 28 tháng 2 hoặc ngày 29 các tháng còn lại trong năm, bộ phận Tổ chức Cán bộ sẽ làm đề nghị chi trả lương tháng theo qui định. Các cá nhân hoặc đơn vị nộp chậm thì sẽ lùi việc chi trả lương của cá nhân có liên quan vào tháng kế tiếp.

          Vậy đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo cho cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị mình được biết và thực hiện./.

PHỤ LỤC

MẪU VÀ CÁCH GHI BÁO CÁO

(Kèm theo Thông báo số: ....../ ngày .... tháng .... năm 2021)

 

           

Ví dụ:

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên