Thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học – Đảm bảo chất lượng và Quan hệ quốc tế

Ngày: 12/04/2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

     Căn cứ Quyết định số: 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục;

     Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 29/03/2021 tại kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng trường;

     Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Phòng Nghiên cứu khoa học – Đảm bảo chất lượng và Quan hệ quốc tế Trường Đại học Lương Thế Vinh trên cơ sở Phòng Đảm bảo chất lượng và Tổ chức cán bộ trước đây (Có danh sách cán bộ kèm theo).

     Điều 2. Phòng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao kể từ ngày 15/04/2021;

     Phòng Đảm bảo chất lượng và Tổ chức cán bộ cũ có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, hồ sơ văn bản, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác bàn giao về đơn vị mới đảm bảo đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các văn bản, quyết định trước đây trái với quyết định này được bãi bỏ. Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học – Đảm bảo chất lượng và Quan hệ quốc tế, Trưởng các đơn vị và cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐT/ để báo cáo;

- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TN/phối hợp;

- Như điều 3/ để thực hiện;

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Mai Quốc Chánh

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

VÀ QUAN HỆ QUỐC TẾ

(Kèm theo Quyết định số 25/QĐ-ĐHLTV ngày 12/4/2021 của Hiệu trưởng)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng

 

2

Trần Thị Yến

Cán bộ

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên