Thành lập Phòng Đào tạo Trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 12/04/2021

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH

     Căn cứ Quyết định số: 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ v/v chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

     Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục;

     Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-HĐT ngày 29/03/2021 tại kỳ họp lần thứ 4 của Hội đồng trường;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

     Điều 1. Thành lập Phòng Đào tạo Trường Đại học Lương Thế Vinh trên cơ sở sáp nhập Phòng Đào tạo và Viện Đào tạo sau đại học (Có danh sách cán bộ kèm theo).

     Điều 2. Phòng hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao kể từ ngày 15/04/2021;

     Các đơn vị sáp nhập có trách nhiệm quản lý cơ sở vật chất, hồ sơ văn bản, tài liệu liên quan đến nghiệp vụ công tác bàn giao về đơn vị mới đảm bảo đầy đủ, đúng quy định hiện hành.

     Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký; các văn bản, quyết định trước đây trái với quyết định này được bãi bỏ. Phòng Đào tạo; Viện Đào tạo sau đại học; Trưởng các đơn vị liên quan và cán bộ có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐT/ để báo cáo;

- Chi uỷ, Công đoàn, Đoàn TN/phối hợp;

- Như điều 3/ để thực hiện;

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Mai Quốc Chánh

DANH SÁCH CÁN BỘ

PHÒNG ĐÀO TẠO

(Kèm theo Quyết định số 23./QĐ-ĐHLTV ngày 12./4/2021 của Hiệu trưởng)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Gia Tín

Trưởng phòng

Phó HT

2

Trần Minh Khương

Phó Trưởng phòng

 

3

Phạm Thị Duyên

Cán bộ

 

4

Nguyễn Thị Hương

Cán bộ

 

5

Phạm Thị Mai

Cán bộ

Giảng viên

6

Phạm Văn Chuyện

Cán bộ

 

7

Đặng Thị Mỵ

Cán bộ

 

8

Đoàn Văn Nghiên

Cán bộ

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển Online



Lên trên