Ban Giám Hiệu Trường Đại học Lương Thế Vinh

BAN GIÁM HIỆU

          Đứng đầu nhà trường là Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người đại diện toàn diện cho nhà trường trước xã hội và pháp luật.

          Hiệu trưởng được Hội đồng Quản trị thống nhất đề cử và do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định bổ nhiệm.

       Hiện nay Hiệu trưởng của trường đại học Lương Thế Vinh là PGS.TS.Lê Trần Lâm, nguyên là Thành uỷ viên, Giám đốc Sở khoa học công nghệ Hà Nội.

         Phó Hiệu trưởng là Th.S Trần Quốc Khải, thành viên HĐQT, Đảng uỷ viên, chủ tịch Công đoàn nhà trường.

         Sau khi có sự đồng ý của Hội đồng Quản trị nhà trường, Hiệu trưởng đề cử các Phó Hiệu trưởng để Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định công nhận. Phó Hiệu trưởng hoạt động theo sự phân công của Hiệu trưởng, được thay mặt Hiệu trưởng điều hành và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng một số phần việc trong phạm vị được giao phó, ủy nhiệm.

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN KẾT ĐÀO TẠO