KẾ HOẠCH KỶ NIỆM 15 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG

 THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường

 

Kính gửi:

- Các đơn vị

Trường Đại học Lương Thế Vinh

 

Kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Trường Đại học Lương Thế Vinh  (05/12/2003 – 05/12/2018), Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch tổ chức đến các đơn vị, toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30, thứ tư, ngày 05/12/2018

2. Địa điểm: Hội trường 107 (Nhà B, Trường ĐH Lương Thế Vinh)

3. Thành phần:

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên đang làm việc tại Trường

- Các ông, bà nguyên lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu đã làm việc tại trường từ 6 tháng trở lên.

4. Nội dung:

- Văn nghệ chào mừng

- Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu

- Phóng sự về Trường Đại học Lương Thế Vinh

- Phát biểu của Hiệu trưởng.

- Đại diện nguyên lãnh đạo thời kỳ đầu phát biểu.

- Phát biểu của giảng viên.

- Phát biểu Bế mạc.

- Mời cơm trưa + Trao quà.

Hiệu trưởng yêu cầu:

1. Các đơn vị lên danh sách cán bộ, giảng viên, nhân viên (theo mẫu đính kèm) gửi về bộ phận tổ chức cán bộ vào 14 giờ 30 ngày 27/11/2018 để tổng hợp làm giấy mời, theo sự phân công như sau:

- Khoa Khoa học cơ bản lên danh sách cán bộ, giảng viên hiện nay và cán bộ, giảng viên của những khoa trước đây giờ là bộ môn thuộc Khoa (Khoa Mác- Lênin, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Ngoại ngữ và văn hoá du lịch, Khoa Khoa học cơ bản)

- Khoa Kinh tế lên danh sách cán bộ, giảng viên hiện nay và cán bộ giảng viên của Khoa trước đây.

- Khoa Xây dựng và Công nghệ lên danh sách cán bộ, giảng viên của Khoa hiện nay và cán bộ, giảng viên của Khoa trước đây giờ là bộ môn thuộc Khoa ( Khoa Kỹ thuật công nghiệp, Khoa kỹ thuật nông nghiệp, Khoa xây dựng)

- Phòng Tổng hợp hành chính quản trị lên danh sách cán bộ của Phòng hiện nay và danh sách cán bộ thuộc Phòng Tổng hợp hành chính, Ban quản lý dự án, Phòng Quản trị thiết bị.

- Phòng Đào tạo lên danh sách cán bộ thuộc Phòng hiện nay và cán bộ thuộc phòng Đào tạo, Viện Đào tạo liên thông trước đây.

- Phòng Đảm bảo chất lượng đào tạo và tổ chức cán bộ lên danh sách cán bộ thuộc phòng hiện nay và cán bộ thuộc phòng Đảm bảo chất lượng, Tổ chức cán bộ & công tác sinh viên, lãnh đạo các thời kỳ từ BGH, HĐQT trước đây.

- Bộ phận Kế toán  tài chính lên danh sách cán bộ hiện nay và cán bộ thuộc phòng Kế hoạch tài chính trước đây.

- Viện Đào tạo Sau Đại học, Trung tâm Tuyển sinh và Tư vấn việc làm lên danh sách cán bộ hiện nay và cán bộ trước đây.

2. Các Tiểu ban đã được phân công nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch của tiểu ban, hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo công việc vào ngày 30/11/2018.

3. Cán bộ, giảng viên, nhân viên cùng tuyên truyền, tham gia các hoạt động hướng về ngày Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường; Các đơn vị chốt số lượng danh sách tham dự vào ngày 02/12/2018 báo cáo Ban chỉ đạo để công tác chuẩn bị được chu đáo.

Đề nghị Trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm, phân công công việc, thông báo cho cán bộ, giảng viên, nhân viên biết và thực hiện./.

 

Nơi gửi:

- Như kính gửi/ để thực hiện;

- Chủ tịch HĐQT/ để báo cáo;

- Lưu: VT,

HIỆU TRƯỞNG

          

 

(Đã ký)

 

 

TS.Nguyễn Ngọc HùngCác tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO