KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

(Kèm theo Công văn số:2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10 tháng 7 năm 2017

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Trình độ đào tạo: Đại học                                    

Đường linh đăng tải:

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Đoàn Quang Tiến                              Điện thoại: 0978.275.588      Email: quangtien.ltvu@gmail.com

      Toàn bộ kết quả khảo sát download tại đây                                                                                    

TT

Ngành đào tạo (*)

Tổng số

SVTN

Chia theo giới tính

Tổng số SVTN được khảo sát

Tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi

Chia theo tình trạng việc làm

Tỷ lệ SVTN có việc làm (**)

Số SVTN có việc làm chia theo khi vực làm việc

Mã ngành

Tên ngành

Nam

Nữ

SL SVTN có việc làm

SL SVTN chưa có việc làm nhưng đang học nâng cao

SL SVTN chưa có việc làm

Khu vực nhà nước

Khu vực tư nhân

Liên doanh nước ngoài

Tự tạo việc làm

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

1

52580201

Kỹ thuật công trình xây dựng

261

253

8

154

154

127

0

27

82,47%

18

66

43

 

Tổng cộng

 

261

253

8

154

154

127

0

27

82,47%

18

66

43

 Các tin khác:
LIÊN KẾT ĐÀO TẠO