Thông tin đào tạo từ xa Trường Đại học Lương Thế Vinh

Những quy định liên quan đến ĐTTX, chương trình ĐTTX, các điều kiện đảm bảo chất lượng cho việc thực hiện chương trình ĐTTX, thông tin về kiểm định chất lượng của cơ sở giáo dục đại học, tình hình việc làm của người học sau khi tốt nghiệp đối với từng ngành đào tạo và từng khóa học.

30/03/2023


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên