Nghị quyết họp Hội đồng Trường ngày 16 tháng 02 năm 2022

Ngày: 16/02/2022

NGHỊ QUYẾT

Kỳ họp ngày 16 tháng 02 năm 2022 về chủ trương huy động vốn góp của các nhà đầu tư góp vốn trường Đại học Lương Thế Vinh

 

 
   

 

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

          Căn cứ Quyết định số 259/2003/TTg, ngày 05/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học dân lập Lương Thế Vinh; Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 02/10/2018 về việc chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường Đại học Tư thục ;

          Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường;

          Căn cứ Quy chế thực hiện dân chủ tại trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 142/QĐ-HĐT ngày 29 tháng 07 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh;

          Căn cứ Biên bản kỳ họp Hội đồng Trường trường Đại học Lương Thế Vinh ngày 16 tháng 02 năm 2022 về chủ trương huy động vốn của Nhà đầu tư góp vốn xây dựng Trường (trong đó có 6/8 (chiếm 75%) thành viên dự họp có ý kiến đồng ý với Phương án huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu);

QUYẾT NGHỊ:

          Điều 1. Hội đồng Trường nhất trí, đồng tình tán thành ý kiến đánh giá của ông Lê Hồng Khanh Chủ tịch Hội đồng Trường về thực trạng của Nhà trường:

          a. Công tác tuyển sinh trong năm 2021 Nhà trường không tuyển sinh được đủ chỉ tiêu theo Kế hoạch năm 2021 đã đặt ra do các nguyên nhân chính sau:

          - Khuôn viên, cảnh quan, môi trường giáo dục của Nhà trường chưa đạt yêu cầu, chưa tạo được niềm tin, sức hút đối với cả phụ huynh và chính người học;

          - Các công trình hiện có đã bị xuống cấp cần phải sửa chữa lại;

          - Trang thiết bị phục vụ đào tạo hầu như đã bị hư hỏng nghiêm trọng không thể khắc phục lại được.

          Để khắc phục một bước ban đầu thực trạng trên, năm 2021 Hội đồng Trường đã đầu tư một phần kinh phí để xây mới: cổng trường, nhà thường trực bảo vệ, đổ bê tông mặt đường khu vực công trường mới.

          b. Tài nguyên quỹ đất của Nhà trường được giao quản lý sử dụng đang bị lãng phí, chưa được khai thác sử dụng có hiệu quả để phục vụ cho đào tạo.

          Điều 2. Để sớm khắc phục những vấn đề trên, Hội đồng Trường thống nhất trước hết cần phải:

          a). Chỉnh trang lại khuôn viên, cảnh quan, tạo môi trường giáo dục để gây dựng niềm tin, sức thu hút người học;

          b). Sửa chữa lại các công trình (Nhà A, Nhà B, Nhà C) đã bị hư hỏng, xuống cấp;

          c). Đầu tư mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho đào tạo ở mức độ tối thiểu để phục vụ đào tạo và kiểm định theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

          d). Mời các nhà đầu tư hoặc Trường tự đầu tư xây dựng khu luyện tập thể dục thể thao phục vụ nhu cầu đào tạo của Trường và khai thác dịch vụ luyện tập thể dục thể thao của mọi tầng lớp trong xã hội, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động;

          e). Mở thêm các mã ngành đào tạo mới mà xã hội có nhu cần tuyển dụng lớn, đó là: Y; Dược; Luật; Quản trị bệnh viện; Công nghệ May - Thiết kế thời trang

          f). Kích hoạt lại ngành Điện - Điện tử

          g). Hợp tác với các Trường trong khu vực nhằm phát huy tối đa năng lực của các bên phục vụ cho công tác tuyển sinh và đào tạo.

          Điều 3. Hội đồng Trường thống nhất ra thông báo xin ý kiến các nhà đầu tư góp vốn xây dựng Trường về phương án huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu theo nguyên tắc:

          a) Tăng thêm vốn góp sở hữu theo tỷ lệ 1:1 (ví dụ, nhà đầu tư đang sở hữu (có vốn góp) là 100 triệu thì sẽ được mua 100 triệu);

          b) Nếu đến thời điểm góp vốn nhà đầu tư không góp vốn hoặc không có đủ năng lực tài chính để mua cổ phiếu phát hành thêm thì có quyền bán quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác với đơn giá thỏa thuận;

          c) Nhà đầu tư góp vốn nào muốn bán mà không bán được cho ai thì sẽ được ông Lê Hồng Khanh Chủ tịch Hội đồng Trường, đại diện nhà đầu tư mua lại với đơn giá: cứ 100 triệu sẽ được ông Lê Hồng Khanh mua lại với giá là 300 triệu; trong đó 100 triệu nộp về cho Nhà trường, 200 triệu còn lại trả cho nhà đầu tư góp vốn đã bán.

          Điều 4. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Trường tổ chức việc thực hiện qui trình triển khai phương án huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu vốn góp của các nhà đầu tư góp vốn xây dựng Trường theo qui định hiện hành.

          Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 02 năm 2022. Các đơn vị, các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả với Hội đồng Trường vào kỳ họp tiếp theo./.

                                                                                            TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

                                                                                                     CHỦ TỊCH

                                                                                                       (đã ký)

                                                                                                   Lê Hồng Khanh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Fax: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên