Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh năm 2022

Ngày: 25/02/2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Hội đồng tuyển sinh

Trường Đại học Lương Thế Vinh năm 2022

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

            Căn cứ Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg ngày 05/12/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh;

           Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-TTg ngày 02/10/2018 của Thủ tướng chính phủ v/v Chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường đại học tư thục;

             Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

            Căn cứ “Quy chế tuyến sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non” Ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quy chế Tổ chức Hoạt động trường Đại học Lương Thế Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-HĐTLTV ngày 07/7/2021 của Chủ tịch Hội đồng Trường;

             Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lương Thế Vinh năm 2022 gồm các Ông, Bà có tên sau:

     1. Ông Mai Quốc Chánh              Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng

      2. Ông  Nguyễn Gia Tín                         Phó Hiệu trưởng; TP Đào tạo - Phó CT Hội đồng

     3. Bà Đặng Thị Mỵ                         Cán bộ phòng Đào tạo - Ủy viên - Thư ký

     4. Ông Trần Minh Khương          Trưởng phòng Tuyển sinh - Uỷ viên

     5. Ông  Trần Bình Thành             Trưởng phòng Tổng hợp & ĐBCL - Ủy viên

     6. Ông Nguyễn Thanh Bằng        Trưởng khoa Cơ bản - Uỷ viên

     7. Ông Phạm Đức Cương             Trưởng khoa Xây dựng & Công nghệ - Ủy viên

Điều 2. Hội đồng tuyển sinh có nhiệm vụ tổ chức, điều hành công tác tuyển sinh các hệ đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng các Phòng, Khoa và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

    Nơi nhận:                                                                         HIỆU TRƯỞNG

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- HĐT (để b/c);                                                                              (Đã ký)

- Chi bộ (để b/c);

- Lưu VT, PĐT.                                                             PGS.TS Mai Quốc Chánh


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLên trên