Thành lập Viện Đào tạo từ xa Trường Đại học Lương Thế Vinh

Ngày: 17/11/2021

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG ĐH LƯƠNG THẾ VINH                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số: 94/QĐ-HĐT                                         Nam Định, ngày 07 tháng 07 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Viện Đào tạo từ xa

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH

 

        Căn cứ Luật giáo dục Đại học số 08/2012/QH13 ngày 18/6/2012 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018;

          Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Lương Thế Vinh được phê duyệt trong hồ sơ chuyển đổi theo Quyết định số 1292/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngày 02/10/2018 về việc Chuyển đổi Trường Đại học Dân lập Lương Thế Vinh sang loại hình trường Đại học tư thục;

          Căn cứ Nghị quyết định số 17/QĐ-HĐT ngày 07 tháng 07 năm 2021 của  Hội đồng Trường Đại học Lương Thế Vinh (kỳ họp bất thường tổ chức lấy ý kiến các thành viên tại công văn số 16/CV-HĐT ngày 06/07/2021);

          Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học - Đảm bảo chất lượng và Quan hệ Quốc tế,

                                                QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Viện Đào tạo từ xa thuộc Trường Đại học Lương Thế Vinh.

Điều 2. Viện Đào tạo từ xa hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên cơ sở Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Lương Thế Vinh và các qui định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Viện trưởng Viện Đào tạo từ xa; Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

    Nơi nhận:                                               TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

- Như Điều 3;                                                                           CHỦ TỊCH

- HĐT (thay b/c);

- Chi bộ (thay b/c);                                                                         (Đã ký)

- Lưu VT.                                                                          Trương Đức Huy


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Đường Cầu Đông - Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Zalo: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên