Chương trình đào tạo Quản trị kinh doanh tổng hợp

Ngày: 29/04/2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 (Ban hành theo Quyết định số:       /QĐ-ĐHLTV - ĐT ngày …  tháng … năm 2021

của Hiệu trưởng trường Đại học Lương Thế Vinh)

 

Tên chương trình đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Trình độ đào tạo: Đại học

Ngành đào tạo: QUẢN TRỊ KINH DOANH  (Chuyên ngành quản trị kinh doanh tổng hợp; Quản trị kinh doanh du lịch; Quản trị kinh doanh Thương mai; quản trin nhân lực)

Mã ngành: 7340101

Hình thức đào tạo: Chính quy

Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, có năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quản trị kinh doanh; vận dụng được những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu để tạo lập, điều hành, phối hợp có hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế xã hội tại các địa phương trên cả nước; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

 Ni dung chương trình

1. Kiến thức giáo dục đại cương

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

1

Triết học Mác-Lênin

3

36

18

0

2

Kinh tế chính trị Mác – Lênin

2

24

12

Triết học Mác – Lênin(1)

3

Chủ nghĩa xã hội khoa học

2

24

12

1 và Kinh tế chính tri..(2)

4

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

24

12

Sau 1;2; Chủ nghĩa xã hôi..(3)

5

Lịch sử Đảng CSVN

2

36

18

Sau 1;2;3; Tư tưởng HCM (4)

6

Pháp luật đại cương

2

24

12

0

7

Tin học đại cương

3

36

18

0

8

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

36

18

0

9

Toán kinh tế

3

36

18

0

10

Tiếng Anh 1

2

24

12

0

11

Tiếng Anh 2

2

24

12

Sau Anh 1

12

Tiếng Anh 3

2

24

12

Sau Anh 1,2

13

Tiếng Anh 4

2

24

12

Sau Anh 1,2,3

14

Tiếng Anh 5

2

24

12

Sau Anh 1,2,3,4

15

Giáo dục thể chất 1

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

16

Giáo dục thể chất 2

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

17

Giáo dục thể chất 3

30 tiết

 

 

Môn điều kiện

18

Giáo dục quốc phòng

5 tuần

 

 

Môn điều kiện

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

Kiến thức cơ sở ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước,

LT

TH

 

 

Bắt buộc

 24

 

 

 

19

Kinh tế vi mô 1

3

36

18

 

20

Quản trị học

3

36

18

 

21

Kinh tế vĩ mô 1

3

36

18

 

22

Marketing căn bản

3

36

18

 

23

Tài chính - tiền tệ

3

36

18

 

24

Nguyên lý thống kê

3

36

18

 

25

Nguyên lý kế toán

3

36

18

 

26

Ra quyết định quản trị

3

36

18

 

 

Tự chọn

6

 

 

 

 

Tổ hợp 1

3

 

 

 

27

Kinh tế lượng

3

36

18

 

28

Hệ thống thông tin trong quản lý

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

3

 

 

 

29

Luật Kinh tế

3

36

18

 

30

Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ

3

36

18

 

31

Pháp luật về thương nhân

3

36

18

 

Kiến thức ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

32

Quản trị chiến lược

3

36

18

 

33

Quản trị tài chính

3

36

18

 

34

Quản trị nhân lực

3

36

18

 

35

Thương mại điện tử

3

36

18

 

36

Phân tích hoạt động kinh doanh 

3

36

18

 

 

Tự chọn  

9

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

37

Đạo đức kinh doanh và VH DN

3

36

18

 

38

Quan hệ công chúng

3

36

18

 

39

Thị trường chứng khoán

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

40

Thống kê doanh nghiệp

3

36

18

 

41

Tin học ứng dụng

3

36

18

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

42

Giao tiếp trong kinh doanh

3

36

18

 

43

Soạn thảo văn bản quản lý kinh tế

3

36

18

 

44

Kinh doanh quốc tế

3

36

18

 

Kiến thức chuyên ngành

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Bắt buộc

15

 

 

 

45

Quản trị hành chính văn phòng

3

36

18

 

46

Quản trị doanh nghiệp

3

36

18

 

47

Kế toán tài chính

3

36

18

 

48

Quản trị chất lượng

3

36

18

 

49

Quản trị dự án

3

36

18

 

 

Tự chọn

12

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

50

Quản trị sản xuất

3

36

18

 

51

Quản trị công nghệ và đổi mới

3

36

18

 

52

Quản trị tri thức

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

53

Kỹ thuật NV ngoại thương

3

36

18

 

54

Quản trị bán hàng

3

36

18

 

55

Quản trị quan hệ khách hàng

3

36

18

 

 

Tổ hợp 3

 

 

 

 

56

Tâm lý học quản trị kinh doanh

3

36

18

 

57

Kỹ năng quản trị

3

36

18

 

 

Tổ hợp 4

 

 

 

 

58

Quản trị chuỗi cung ứng

3

36

18

 

59

Kế toán quản trị

3

36

18

 

Tốt nghiệp

TT

Tên học phần

Số TC

Số tiết

Học phần trước

LT

TH

 

 

Khóa luận tốt nghiệp/các hp cuối khóa

6

 

 

 

 

Tổ hợp 1

 

 

 

 

60

Quản trị kinh doanh thương mại

3

36

18

 

61

Quản trị DN nhỏ và vừa

3

36

18

 

 

Tổ hợp 2

 

 

 

 

62

Khởi sự kinh doanh

3

36

18

 

63

Quản trị logistics

3

36

18

 


Tải về File đính kèm


Đăng ký xét tuyển OnlineLTVU - Đại Học Lương Thế Vinh
Trụ sở chính: Đường Cầu Đông - Phường Lộc Vượng - Thành Phố Nam Định
Điện thoại: 0382598259 * Zalo: 0382598259
Email: ltvu@ltvu.edu.vn - Website: www.Ltvu.edu.vn 
© 2003 Copyright: LTVU.EDU.VN
Lên trên